Zásady ochrany osobných údajov

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov na webovej stránke www.mfkskalica.sk (ďalej ako „webová stránka“) a na profile prevádzkovateľov na sociálnych sieťach (ďalej ako „profil na sociálnej sieti“) alebo kanáloch na webových portáloch alebo pri návšteve areálu futbalového štadióna MFK SKALICA.

Prevádzkovateľmi pri spracúvaní Vašich osobných údajov sú MFK SKALICA a. s., so sídlom Športová 239/54, 909 01 Skalica, IČO: 48 213 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10660/T (ďalej ako „MFK SKALICA a. s.“) a Mestský futbalový klub Skalica o.z., so sídlom Športová 239/54, 909 01 Skalica, IČO: 37993887, zapísané v Registri občianskych združení, registračné číslo: VVS/1-900/90-28325 (ďalej ako „MFK SKALICA o. z.“), ktorí pri spracúvaní Vašich osobných údajov vystupujú v postavení spoločných prevádzkovateľov určujúci spoločne účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov podľa čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) (MFK SKALICA a. s. a MFK SKALICA o. z. ďalej spolu ako „Prevádzkovatelia“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare).
Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovatelia poskytujú informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovatelia uchovávajú, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovatelia plnia informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak získajú osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získajú Vaše osobné údaje z iného zdroja.
Prevádzkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením, príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovatelia si určili vzájomné zodpovednosti za plnenie povinností podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov v dohode spoločných prevádzkovateľov uzavretej podľa čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej:

  • úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov plní MFK SKALICA a. s.,
  • povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia dotknutým osobám plnia obaja Prevádzkovatelia prostredníctvom ich zverejnenia na webovej stránke a na iných vhodných miestach,
  • povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb plní MFK SKALICA a. s., postupom upraveným v čl. 9 týchto Zásad ochrany osobných údajov, pričom pri vybavovaní práv dotknutých osôb si Spoloční prevádzkovatelia poskytujú všetku potrebnú súčinnosť.

Prevádzkovateľov môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese MFK SKALICA a. s., Športová 239/54, 909 01 Skalica,, resp. Mestský futbalový klub Skalica o.z., so sídlom Športová 239/54, 909 01 Skalica alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@mfkskalica.sk.

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohli spracúvať osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú k plneniu svojich zákonných povinností, na spracovávaní ktorých majú oprávnený záujem alebo aby spracúvali Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste im udelili súhlas. Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovatelia nevyžadujú osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovatelia o Vás spracúvajú osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovatelia pri jednotlivých účeloch spracúvania prostredníctvom webovej stránky alebo profilu na sociálnych sieťach spracúvajú, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

3. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Prevádzkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovatelia prostredníctvom webovej stránky alebo profilu na sociálnych sieťach spracúvajú Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

Účely spracúvania

Právny základ

Kategórie dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Doba uchovávania

Odpovedanie na dopyty a správy doručené prevádzkovateľovi prostredníctvom profilu prevádzkovateľa na sociálnej sieti alebo prostredníctvom kontaktných adries (e-mail)

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy na sociálnych sieťach a prijatých inou formou pre riadne vedenie komunikácie a kvalitu poskytovaných služieb

fyzické osoby, ktoré odoslali správu

bežné osobné údaje uvedené v doručenej správe

30 dní odo dňa doručenia správy alebo do vybavenie správy (splnenia úcelu)

Vydávanie pernametiek (vstupeniek na celú sezónu) a evidencia držiteľov pernametiek

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov)

fyzické osoby - držitelia permanentiek (návštevníci, ktorí si zakúpili permanentku)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa pobytu držiteľa)

počas aktuálne prebiehajúceho súťažného ročníka (1 rok), v ktorom bola permanentka zakúpená

Identifikácia osôb, ktorým bol udelený zákaz účasti na športových podujatiach podľa osobitných právnych predpisov

Článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia, - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných šporotových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov)

fyzické osoby - návštevníci športových podujatí

meno, prizevisko, iné identifikačné údaje z dokladu totožnosti

bez doby uchovávania, jednorazová identifikácia

Plnenie ostatných úloh na úseku organizácie verejných športových podujatí (napr. oznamovanie bezpečnostného manažéra, členov usporiadateľskej služby príslušným orgánom)

Článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia, - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných šporotových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov)

fyzické osoby - bezpečnostný manažér, hlavný usporiadateľ, iné fyzické osoby určené zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných šporotových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

meno, priezvisko, iné identifikačné údaje určené zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov

počas doby určenej príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných šporotových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov

Monitorovanie priestorov športového zariadenia, v ktorom sa koná rizikové športové podujatie, kamerovým systémom (vchod a východ z areáu futbalového štadióna a priestory tribún) kamerovým systémom

Článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia, - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných šporotových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov)

fyzické osoby - návštevníci rizikového športového podujatia

obrazové podobizne a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore

počas trvania športového poudajtia a nevyhnutný čas po jeho skončení (spravidla 72 hodín), za účelom odovzdania záznamu príslušným orgánom určeným v § 21 ods. 4. zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných šporotvých podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhotovovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov návštevníkov športových a kultúrnych podujatí organizovaných prevádzkovateľom

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

fyzické osoby - návštevníci podujatí, ktorí udelil súhlas (konkludentne)

obrazové podobizne a prejavy osobnej povahy zachytené na fotografií alebo na kamerovom zázname

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Vedenie evidencie osôb, ktorým bude umožnený bezplatný vstup na športové podujatie zabezpečované prevádzkovateľom (zápas), najmä zástupcovia súperov a médií (akreditácia)

Článok 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je záujem na zabezpečení riadneho priebehu športového podujatia organizovaného prevádzkovateľom (zápasu)

fyzické osoby, ktorým bude umožnený bezplatný vstup na športové podujatie (zápas) organizovaný prevázdkovateľom

meno, priezvisko, príslušnosť k športovej organizácií, funkcia

Počas trvania športového podujatia (zápasu)

Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke (priamy marketing - elektronický newsletter, poštový newsletter)

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

fyzické osoby, ktoré sa zapojili do odberu newslettru a udelili súhlas

e-mailová adresa, poštová adresa, meno, priezvisko

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Organizovanie súťaží a zverejňovanie výhercov na komunikačných kanáloch (napr. tombola počas športového podujatia)

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

fyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťaže (vyjadrili súhlas konkludentne)

meno a priezvisko, iné osobné údaje podľa podmienok súťaže

Počas trvania súťaže alebo v zmysle príslušných podmienok súťaže

Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webových stránok a cielenia reklamy prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas

IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa

najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnost nastane skôr

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia, - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnost (Nariadenie, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa

bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

do vybavenia uplatnených práv

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevdázkovateľa

bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

5 rokov odo dňa uplatnenia práv

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal každý z Prevádzkovateľov príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté (napríklad implementovaný SSL certifikát na webovej stránke).

Odkazy (prekliky) na iné internetové stránky

Na webovej stránke sa nachádzajú odkazy aj na iné internetové stránky, ktoré nie sú prevádzkované Prevádzkovateľom, napr. odkazy na webové stránky partnerov (pri ich logách) alebo na fanúšikovský e-shop (pri načítaní webovej stránky). V prípade, ak kliknete na tento odkaz a prejdete na inú internetovú stránku, Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené na týchto internetových stránkach prevádzkovateľmi týchto webových stránok.

4. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri poslaní správy cez prostredníctvom profilu na sociálnej sieti pri návšteve areálu futbalového štadióna MFK SKALICA, pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľov alebo v pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov).

5. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní či iným dozorným orgánom (policajnému zboru SR, Slovenskému futbalovému zväzu, Mestu Skalica ako príslušnej obci).

Prevádzkovatelia poskytujú Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca hostingové služby, spoločnosť poskytujúca fotografické služby (pri vyhotovovaní fotografií a audiovizuálnych záznamov) a spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky (pre realizácií úprav webovej stránky).

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosť Facebook, Inc. ak kontaktujete Prevádzkovateľov prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľom súhlas s vyhotovením Vašej fotografie, ktorá bude zverejnená na profile Prevádzkovateľa na sociálnej sieti.

6. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

K prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc. prichádza v prípade, ak Prevádzkovateľov kontaktujete prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo k udelíte Prevádzkovateľom súhlas s vyhotovením Vašej fotografie, ktorá bude zverejnená na profile Prevádzkovateľa na sociálnej sieti. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom štandardných nástrojov v zmysle Predpisov o ochrane osobných údajov.

7. AKO DLHO PREVÁDZKOVATEĽ UCHOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovatelia osobné údaje vymažú, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovili Prevádzkovatelia v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie, v tabuľke účelov.

8. VYUŽÍVA PREVÁDZKOVATEĽ PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE?

Prevádzkovatelia pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívajú profilovanie a osobné údaje nespracúvajú ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše právo

Popis

Právo na prístup

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

10. AKO MÔŽETE ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť na kontaktných adresách uvedených v úvode týchto zásad.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám Prevádzkovatelia poskytnú do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sú Prevádzkovatelia oprávnení túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytneme bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnený účtovať Vám za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

11. PLATNOSŤ

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25.09.2020.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovatelia sú oprávnení tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.